zakres

działalności
Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej i reprezentuje swoich Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz organami, w szczególności w sprawach z zakresu:
 • § Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne

   - sprawy o rozwód
   - sprawy o separację
   - umowy majątkowe małżeńskie
   - sądowe zniesienie wspólności ustawowej
   - podział majątku wspólnego
   - alimenty

   - sprawy związane z władzą rodzicielską
   - przysposobienie
   - uznanie dziecka
   - ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
   - opieka, kuratela
   - ubezwłasnowolnienie

  • Prawo rzeczowe
   - ustalanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości
   - ochrona własności i posiadania, powództwa windykacyjne i negatoryjne
   - zasiedzenie
   - uwłaszczenie
   - zniesienie współwłasności
   - ustanowienie służebności osobistych, gruntowych, służebności przesyłu
  • Prawo spadkowe
   - stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu
   - dział spadku
   - zachowek
   - wydziedziczenie
   - niegodność dziedziczenia
  • Prawo zobowiązań
   - sprawy o zapłatę
   - odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań
   - sporządzanie umów prawa cywilnego
   - odszkodowania komunikacyjne
 • § Prawo karne i karne wykonawcze
  - obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  - reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem przed sądami i organami
  - środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
  - środki odwoławcze – apelacja, zażalenie, sprzeciw
  - sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  - wnioski o wznowienie postępowania
  - odroczenie wykonania kary/przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  - warunkowe przedterminowe zwolnienie
  - zawieszenie postępowania wykonawczego
  - umorzenia zapłaty należności, rozłożenie grzywny na raty
  - wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
 • § Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  - roszczenia ze stosunku pracy i ubezpieczeń
  - ustalenie stosunku pracy
  - przywrócenie do pracy
  - odszkodowania – z tytułu wypadku przy pracy, rozwiązania stosunku pracy, dyskryminacji